من ازدواج نمی کنم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

  • من ازدواج نمیکنم عنوان کتابی اســت که به تازگی توســط معاونت فرهنگی و ارتباطات موسسه منتشر شده است. این کتاب همان گونه که از عنوانش پیداست به مسائل خانوادگی از زاویه دید متفاوتی نگریسته است و در قالب داستانهای کوتاه با زبانی زیبــا و جذاب به بیان موضوعات مختلف خانوادگی و تاثیرات اجتماعی آن می پردازد.

جزییات بیشتر

محصول جدید

3 قلم

70,000 ریال

مشخصات

سال نشر 1393
نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1

اطلاعات بیشتر

انتشــارات دارالحدیث کتاب مــن ازدواج نمیکنم شامل داستانکهای کبری التج را منتشر کرد.

من ازدواج نمیکنم عنوان کتابی اســت که به تازگی توســط معاونت فرهنگی و ارتباطات موسسه منتشر شده است. این کتاب همان گونه که از عنوانش پیداست به مسائل خانوادگی از زاویه دید متفاوتی نگریسته است و در قالب داستانهای کوتاه با زبانی زیبــا و جذاب به بیان موضوعات مختلف خانوادگی و تاثیرات اجتماعی آن می پردازد.

داســتانها و شــخصیتهای این کتاب زاییده تخیل نویســنده اســت و از لحاظ زمانی به دوران صدر اســام باز میگردد ولی انچه که کتاب را متمایز میکند بهره گیری از روایات و احادیثی اســت که در زمینهی ازدواج و مســائل مرتبط با آن از رســول اکرم صل اهلل علیــه و آله و دیگر معصومین نقل شده است.

احادیثی که با ظرافت و بسیار هنرمندانه در متن داســتانها گنجانده شده است. موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث پیش از ایــن در کتاب حکیم خانــواده از نگاه قرآن و حدیث این احادیث و داستانهای تاریخی را منتشر کرده بود که کبری التج با بهره گیری از آنها و بازنویسی و پرورش داستانی، ۲۶ داستان کوتاه را برای من از ادواج نمیکنم به نگارش درآورده است.

در مقدمــه کتاب میخوانیم: در بین راه های مختلفی کــه برای ملموستر کردن ایــن احادیث و روایــات و ورود آن ها به زندگیهای امروزی وجــود دارد میتوان برای داستانها و داستانک ها نقش عمده ای در نظر گرفت. چرا که زبان داســتان، زبانی دلنشین، گیرا و جذاب است. وقتی حدیث یا روایتی را میخوانیم، شــاید به طور کامل ندانیم کــه این حدیث به چه علت و در چه جمعی بیان شــده اســت. تاریخ، نام تمام کســانی را که در محضر معصومین، چنین روایات را شنیدهاند، نقل نکرده است. همچنین همهی ماجراهایی که باعث نقل آن شــدهاند، نیز کامال بر ما روشن و آشکار نیست و شاید ضرورتی هم برای بیان آنها نبوده است. اما نویسنده از این خالء تاریخی برای خلق داستانک های این کتاب یاری گرفته است.

مــن ازدواج نمیکنــم هــر چند در دوران صدر اســام روایت میشــود اما داستانهای آن مشــکالت جامعه امروز است و توصیهها و احایدث آن نسخه ای شفابخش برای دردهای مشترک همهی زمانهاست. برای مثال جوانی که از ترس فقر ازدواج نمیکند و یا جوانی که عاشق شده اســت و اصرار بر ازدواج با دختری دارد که مشــکل دار اســت و یا تمسخر شدن به دلیل ازدواج و... که همه و همه ذهــن یک جوان در عصــر حاضر را نیز درگیر خود کرده است و به دنبال پاسخی برای آن میگردد.

کتاب از لحاظ ظاهــری نیز به گونه ای متفاوت اســت. برخــی از داســتانها با تصویری همراه اســت که بر تاثیرگذاری آن میافزاید. این تصاویر در سبکی نوین و ســیاه و سفید است تصویرگر آن جواد محدثی بوده اســت. همچنیــن در هر داستان دو تا سه برش کوتاه جداگانه آمده است که به نوعی سوتیتر متن است و در دنبال کردن سیر داستان بسیار جالب شده است.