رابطه قرآن و سنت

رابطه قرآن و سنت

با توجه به جایگاه و نقش بسیار مهم دو منبع قرآن و سنت در شناخت اسلام و پاسخگویی آنها به همه نیاز ها و ضرورت های عصر، باز پژوهش هر یک از این دو منبع به همراه واکاری چگونگی تعامل آنها با یکدیگر ، امری اجتناب ناپذیر است . در چنین واکاوی ای باید به مباحثی توجه شود ، از جمله : قرآن چگونه کتابی است و چه جایگاه دین شناسی دارد؟ دامنه سنت تا کجاست؟ و چگونه میتوان از اعتبار آن دفاع کرد؟ آیا قرآن به تنهایی برای به تصویر کشیدن جامعیت اسلام کفایت میکند؟ در صورت باور به ضرورت وجود سنت ، سنت چونه به تبیین  آموزه های قرآن میپردازد و چگونه میتوان با مراجعه به سنت ، تصویری جامع از اسلام را به دست آورد؟ کتابی که اینک پیش روی خوانندگان گرامی به ویژه جویندگان دانش در حوزه و دانشگاه قرار دارد ، باهدف پاسخگویی به این دست از پرسش ها فراهم آمده است.

جزییات بیشتر

محصول جدید

12 قلم

ریال 900.000

مشخصات

نوبت چاپ اول
تعداد جلد 1 جلدی
نویسنده دکتر علی نصیری
شمارگان 500
ناشر انتشارات دارالحدیث

اطلاعات بیشتر

با توجه به جایگاه و نقش بسیار مهم دو منبع قرآن و سنت در شناخت اسلام و پاسخگویی آنها به همه نیاز ها و ضرورت های عصر، باز پژوهش هر یک از این دو منبع به همراه واکاری چگونگی تعامل آنها با یکدیگر ، امری اجتناب ناپذیر است . در چنین واکاوی ای باید به مباحثی توجه شود ، از جمله : قرآن چگونه کتابی است و چه جایگاه دین شناسی دارد؟ دامنه سنت تا کجاست؟ و چگونه میتوان از اعتبار آن دفاع کرد؟ آیا قرآن به تنهایی برای به تصویر کشیدن جامعیت اسلام کفایت میکند؟ در صورت باور به ضرورت وجود سنت ، سنت چونه به تبیین  آموزه های قرآن میپردازد و چگونه میتوان با مراجعه به سنت ، تصویری جامع از اسلام را به دست آورد؟ کتابی که اینک پیش روی خوانندگان گرامی به ویژه جویندگان دانش در حوزه و دانشگاه قرار دارد ، باهدف پاسخگویی به این دست از پرسش ها فراهم آمده است.